© Jannica Grönmark

Vesikoirat ry:n säännöt

Säännöt vahvistettu PRH:ssa 16.12.2021

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Vesikoirat ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alainen rotujärjestö. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä edistää puhdasrotuisten vesikoirien ja muiden edustamiensa rotujen kasvatusta, jalostustyötä ja harrastustoimintaa silmälläpitäen rotujen rodunomaisia käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksia sekä rotujen tunnetuksi tekemistä.

3§Yhdistyksen toiminta

Yhdistys edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sekä ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.

- tukee jäsenistönsä ja jäsenyhdistysten koiraharrastustoimintaa järjestämällä ja tukemalla kursseja, näyttelyitä, MH- luonnekuvauksia, luonnetestejä, kokeita, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia

- harjoittaa julkaisutoimintaa mm. julkaisemalla jäsenlehteä

- tekee rotuja ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä antamalla jalostusneuvontaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia

- kehittää ja tukee jalostustoimintaa edustamiensa rotujen terveyden ja rotumääritelmän mukaisten luonne-, rakenne-, käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

- seuraa kenneltoiminnan kehitystä ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiinsä ja jäsenistöönsä sekä alan keskusjärjestöön, muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

- antaa lausuntoja ja muuta asiantuntija-apua edustamiensa rotujen etuja ajavissa yhteyksissä sekä tekee tarvittaessa kehittämistä koskevia aloitteita

- jakaa tietoa kenneltoiminnan merkityksestä ja tavoitteista

- yhdistys voi jakaa palkintoja yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneille jäsenille

4§ Varojen hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- kerää jäsenmaksua

- järjestää maksullisia kilpailuja, kokeita, testejä, näyttelyitä, huvitilaisuuksia, kursseja ja arpajaisia

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- harjoittaa pienimuotoisesti koiraharrastukseen liittyvien tuotteiden myyntiä

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5§ Yhdistyksen jäsenyys

5.1. yhdistyksen jäsenet ja jäsenten äänioikeudet

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset henkilöjäsenet, kunniajäsenet ja rekisteröidyt jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistykset voivat olla rotuyhdistyksiä, rotukerhoja ja koiratoimintaa harjoittavia harrastusyhdistyksiä.

Perhejäseneksi voidaan ottaa varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö. Kasvattajan liittämä pentujäsen on nimensä mukaisesti kasvattajan yhdistykseen henkilön suostumuksella liittämä henkilöjäsen. Jäsenyys on voimassa liittämisvuoden. Jäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksella itse maksamaksi henkilöjäsenyydeksi kalenterivuoden päätyttyä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous 2/3 äänen enemmistöllä kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen erityisen ansioitunut.

Varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Rekisteröidyillä jäsenyhdistyksillä on yksi ääni alkavaa viittäkymmentä (50) varsinaista jäsentään kohden. Jäsenyhdistystä edustaa Vesikoirat ry:n yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksen nimeämä edustaja, joka luovuttaa valtakirjansa kokouksen toimihenkilölle tarkastettavaksi ja äänimäärän varmentamiseksi. Edellisten sääntöjen aikana saavutetut jäsenoikeudet (kunniajäsen, perheenjäsen) säilyvät.

5.2. jäseneksi liittyminen

Hallitus hyväksyy uuden jäsenen kirjallisen tai sähköisen anomuksen perusteella.

5.3. jäsenmaksu

Jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää vuosikokous Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5.4. eroaminen / erottaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Mikäli jäsen on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa 2 kuukautta eräpäivästä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamisesta tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

6§ Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Lisäksi valitaan 2 yleistä varajäsentä. Hallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman laaja edustus yhdistyksen edustamista roduista.

Hallituksen toimintakausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Tällöin heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on kolme jäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. Erovuorossa on kerrallaan 3 jäsentä.

Puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittautua sähköisesti yhdistyksen sihteerille ja hallitukselle viimeistään joulukuun ensimmäisenä päivänä. Vuosikokouksessa voi ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi vain siinä tapauksessa, että määräajan umpeutumiseen mennessä ehdokkaita ei ole asetettu, tai kokouksen alkaessa kaikki ehdokkaat ovat peruneet ehdokkuutensa. Puheenjohtajaehdokkaat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta, tai kokouskutsun yhteydessä.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla molemmilla yksin sekä varapuheenjohtajalla ja sihteerillä yhdessä.

Hallituksen tehtävänä on

- johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

- edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta

- hyväksyä ja erottaa jäsenet

- kutsua yhdistyksen kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

- valita tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä valitsemiensa toimihenkilöiden ja toimikuntien tehtävät

- nimetä yhdistyksen edustajat sidosryhmäyhteistyöhön siltä osin, mitä yhdistyksen kokous ei määrää

- vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta

- aloittaa uuden hallituksen perehdyttämisen heti vuosikokouksen jälkeen

7§ Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet rotujärjestön hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen antamia ohjeita.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus vuosikokoukselle. Varsinaisia toiminnantarkastajia yhdistyksessä on yksi ja varatoiminnantarkastajia yksi. Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen vuosikokouksen. Kokous pidetään helmikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana.

Kutsu ja esityslista yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai toimitettava sähköpostilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on käsiteltävien asioiden lisäksi mainittava, mikäli myös etäosallistuminen vuosikokoukseen on mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava mihin mennessä ennakkoilmoittautuminen on suoritettava. Kokouksessa ei päätetä muista kuin esityslistassa mainituista asioista.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti 1.12. mennessä.

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ja esityslista ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin varsinaiseen kokoukseen.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää. Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) niin: - etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti/sähköisesti vähintään viikko ennen kokousta - yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi - äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä. Kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen vahvistettava ääni- ja vaalijärjestys.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat.

- kokouksen avaus

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

- hyväksytään kokouksen esityslista

- esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

- päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista

- valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

- Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä kolmen (3) vuoden määräajaksi Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon

- käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

- käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

10§ Sääntöjen muutokset

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

11§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat vesikoira-asiaa edistävälle yhdelle tai useammalle rekisteröidylle yhdistykselle yleiskokouksen päätöksen mukaan.

12§ Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.