© Jannica Grönmark

Vesikoirat ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Vesikoirat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alainen rotujärjestö. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä edistää puhdasrotuisten vesikoirien ja muiden edustamiensa rotujen kasvatusta, jalostustyötä ja harrastustoimintaa silmälläpitäen rotujen rodunomaisia käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksia sekä rotujen tunnetuksi tekemistä.

3§ Yhdistyksen toiminta

Yhdistys

 • tukee jäsenistönsä ja jäsenyhdistysten koiraharrastustoimintaa järjestämällä ja tukemalla kursseja, näyttelyitä, MH-luonnekuvauksia, luonnetestejä, kokeita, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia

 • harjoittaa julkaisutoimintaa mm. julkaisemalla jäsenlehteä

 • tekee rotuja ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä antamalla jalostusneuvontaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia

 • kehittää ja tukee jalostustoimintaa edustamiensa rotujen terveyden ja rotumääritelmän mukaisten luonne-, rakenne-, käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

 • seuraa kenneltoiminnan kehitystä ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiinsä ja jäsenistöönsä sekä alan keskusjärjestöön, muihin alan järjestöihin ja kennelyhdistyksiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

 • antaa lausuntoja ja muuta asiantuntija-apua edustamiensa rotujen etuja ajavissa yhteyksissä sekä tekee tarvittaessa kehittämistä koskevia aloitteita

 • jakaa tietoa kenneltoiminnan merkityksestä ja tavoitteista

 • yhdistys voi jakaa palkintoja yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneille jäsenille

4§ Varojen hankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksua

 • järjestää maksullisia kilpailuja, kokeita, testejä, näyttelyitä, huvitilaisuuksia, kursseja ja arpajaisia

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • harjoittaa pienimuotoisesti koiraharrastukseen liittyvien tuotteiden myyntiä

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5§ Yhdistyksen jäsenyys

5.1. yhdistyksen jäsenet ja jäsenten äänioikeudet

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset henkilöjäsenet, kunniajäsenet ja rekisteröidyt jäsenyhdistykset.

Jäsenyhdistyksiä voivat olla rotuyhdistykset, rotua harrastavat yhdistykset sekä rotu- ja harrastuskerhot.

Nuorisojäseneksi voidaan ottaa alle 15-vuotias henkilö. Perhejäseneksi voidaan ottaa varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö. Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka kasvattaja ilmoittaa pentunsa ostajaksi yhdistyksen jäsenyyteen ja maksaa tämän liittymismaksun. Pentuejäseneksi ilmoitettavalta henkilöltä tulee kasvattajalla olla kirjallinen suostumus.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous 2/3 äänen enemmistöllä kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen erityisen ansioitunut.

Varsinaisella ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Nuoriso- ja perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kukin yhdistyksen varsinainen ja kunniajäsen voi oman äänensä lisäksi käyttää valtakirjalla korkeintaan kahden (2) henkilöjäsenen ääntä.

Rekisteröidyillä jäsenyhdistyksillä on yksi ääni alkavaa viittäkymmentä (50) varsinaista jäsentään kohden, kuitenkin niin, että jäsenyhdistyksellä on vähintään 3 ääntä ja enintään 10 ääntä.

Jäsenyhdistystä edustaa Vesikoirat ry:n yhdistyksen kokouksissa jäsenyhdistyksen nimeämä edustaja, joka luovuttaa valtakirjansa kokouksen toimihenkilölle tarkastettavaksi ja äänimäärän varmentamiseksi. Edellisten sääntöjen aikana saavutetut jäsenoikeudet (kunniajäsen, kannattajajäsen, perheenjäsen) säilyvät.

5.2. jäseneksi liittyminen

Hallitus hyväksyy uuden jäsenen kirjallisen tai sähköisen anomuksen perusteella.

5.3. jäsenmaksu

Jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5.4. eroaminen / erottaminen yhdistyksestä

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Mikäli jäsen on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa 3 kuukautta eräpäivästä, yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut menettelyllään huomattavasti yhdistyksen toimintaa tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti taikka on erotettu Suomen Kennelliitto –Finska Kennelklubben ry:stä kurinpidollisella perusteella.

Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

6§ Hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Lisäksi valitaan 2 yleistä varajäsentä. Hallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman laaja edustus yhdistyksen edustamista roduista.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön jokaiselle yhdistyksen edustamalle rodulle. Hallitus valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Tällöin heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on kolme jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Erovuorossa on kerrallaan 3 jäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.

Puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittautua sähköisesti yhdistyksen sihteerille ja hallitukselle viimeistään elokuun viimeisenä päivänä. Syyskokouksessa voi ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi vain siinä tapauksessa, että määräajan umpeutumiseen mennessä ehdokkaita ei ole asetettu, tai syyskokouksen alkaessa kaikki ehdokkaat ovat peruneet ehdokkuutensa. Puheenjohtajaehdokkaat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta, tai kokouskutsun yhteydessä.

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla molemmilla yksin sekä varapuheenjohtajalla ja sihteerillä yhdessä.

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

 • edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta

 • hyväksyä ja erottaa jäsenet

 • kutsua yhdistyksen kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset

 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

 • valita tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä valitsemiensa toimihenkilöiden ja toimikuntien tehtävät

 • nimetä yhdistyksen edustajat sidosryhmäyhteistyöhön siltä osin, mitä yhdistyksen kokous ei määrää

 • vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta

 • aloittaa uuden hallituksen perehdyttämisen heti syyskokouksen jälkeen

7§ Toimikunnat

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Toimikuntien puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet rotujärjestön hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen antamia ohjeita.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus kevätkokoukselle.

Varsinaisia toiminnantarkastajia yhdistyksessä on yksi ja varatoiminnantarkastajia yksi. Toiminnantarkastajien toimikausi on tilikausi.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä aikana. Kutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on postitettava tai toimitettava sähköpostilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksissa ei päätetä muista kuin esityslistassa mainituista asioista.

Yhdistyksen jäsen voi ehdottaa asiaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti kevätkokousta varten viimeistään 31.12. ja syyskokousta varten viimeistään 31.7.

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kutsu ja esityslista ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin varsinaisiin kokouksiin.

Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat:

KEVÄTKOKOUS

Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat.

 • kokouksen avaus

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

 • hyväksytään kokouksen esityslista

 • esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

 • käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

 • käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

SYYSKOKOUS

Ennen kokouksen alkua tarkistetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat.

 • kokouksen avaus

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

 • hyväksytään kokouksen esityslista

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

 • päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioista

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle

 • valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

 • valitaan yhdistyksen edustaja ja varaedustaja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon

 • käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

 • käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

10§ Sääntöjen muutokset

Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

11§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä

yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat vesikoira-asiaa edistävälle yhdelle tai useammalle

rekisteröidylle yhdistykselle yleiskokouksen päätöksen mukaan.

12§ Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt vahvistettu PRH:ssa 26.10.2015.